فعالیت هایپرتمپ بیشتر تو چه زمینه ای باشه ؟
(59.32%) 35
قالب
(15.25%) 9
آموزش
(16.94%) 10
گرافیک
(8.474%) 5
ابزار وب

تعداد شرکت کنندگان : 59